8 thoughts on “Clip test âmly đèn full box và amly đèn DIY, và cái kết quá ưng ý

  1. Toàn hàng gần dân mà hay ơi là hay, a e có điều kiện qua nhà e nghe trực tiếp thì rõ hơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *