Quản lý hành chánh nhà nước và Quản lý ngành giáo dục đào tạo – Chương 1-391. Quản lý hành chánh nhà nước và Quản lý ngành giáo dục đào tạo
Tác giả: PHẠM VIẾT VƯỢNG (Chủ biên)
Nhà xuất bản: ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – 2007
Người đọc: Phương Thơm
Xem toàn bộ:
Ebook.chm:
————————–
Sơ lược sách:
Chương 1. Một số vấn đề cơ bản về Nhà nước, quản lí hành chính nhà nước và công vụ, công chức
Chương 2. Đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo
Chương 3. Điều lệ, quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông
Chương 4. Luật giáo dục và luật bảo vệ
chương 5. Thực tiễn giáo dục Việt Nam

———————————————————————-
Kho sách nói dành cho người mù

Nguồn:https://cinausp.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *