Tế Lễ & Đọc Chúc Trước Bàn Thờ Tổ.Giỗ Tổ Hùng Vương tại Mississauga. ngày 16/04/2017 do Hội Bảo Tồn Văn Hóa Hùng Vương, Hội Cao Niên VN Mississauga, Hội Cao Niên VN Toronto, Trung Tâm Cộng Đồng VN Mississauga và Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức Ontario đồng tổ chức.

Nguồn:https://cinausp.org/

6 thoughts on “Tế Lễ & Đọc Chúc Trước Bàn Thờ Tổ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *